Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Molendijk Houtbewerkingsmachines B.V. gevestigd te Ooltgensplaat.
Gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 51678454

Artikel 1. Algemeen.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Molendijk houtbewerkingsmachines BV.” hierna te noemen: “de leverancier”, en een afnemer waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de leverancier, voor de uitvoering waarvan door de leverancier derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de leverancier en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De leverancier en de afnemer zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien de leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.
1. Alle offertes en aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. De leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de leverancier anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst.
1. De overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien de leverancier gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan nadat de afnemer deze juist en volledig aan de leverancier ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van de leverancier. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop zaken aan de afnemer ter beschikking staan.
5. De leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:709 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de leverancier bevoegde persoon. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de leverancier op en is voor de afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen kan de leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de leverancier gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien de leverancier met de afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is de leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de leverancier alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
1. De leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
- de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van de leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de leverancier kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien de leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de leverancier, zal de leverancier in overleg met de afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de leverancier anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de leverancier op de afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal
aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht.
1. De leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de leverancier of van derden daaronder begrepen. De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De
leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten.
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de leverancier aangegeven. De leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De leverancier heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. De leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem gemaakte kosten van welke aard ook met het aan de leverancier verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle door de leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met de leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door de leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de leverancier veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om de leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsen waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de afnemer zich er jegens de leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval de leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de leverancier en door de leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.
1. De door de leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar (nieuwe machines) na levering, (Voor occasions geldt een garantietermijn van 2 maanden) tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of een onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en/of door derden. Wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, vervalt eveneens de garantie. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. De afnemer dient de leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan voor rekening van de afnemer.
8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening gebracht worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de leverancier is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Vrijwaring.
1. De afnemer vrijwaart de leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de leverancier toerekenbaar is. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen.
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51678454.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met leverancier.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.